Vooraf dient te worden beseft dat publiekrecht binnen Europa niet overal hetzelfde is. Terreinen die in het ene land tot het publiek of administratief recht gerekend worden vallen in het andere land daarbuiten. Publiek recht dient men derhalve ruim op te vatten, hetgeen betekent dat de activiteiten van de vereniging ook voor beoefenaars van het privaatrecht interessant zijn. De leden van de vereniging zijn voornamelijk juristen binnen tien landen van Europa, voornamelijk advocaten, rechters, politici, docenten en natuurlijk ambtenaren. Daarnaast hebben zich specialisten als bedrijfskundigen, bedrijfseconomen, algemene economen, artsen, milieukundigen en chemici bij de vereniging aangesloten. Deze laatste zijn vanwege hun vakinhoudelijke kennis op specifieke terreinen onmisbaar voor de beoefenaars van het publiekrecht. In Nederland schakelt, bij wijze van voorbeeld, een bestuursjurist bijvoorbeeld steeds althans vaak een milieukundige in bij milieurechtelijke geschillen als een verlening van een milieuvergunning. Tot slot zijn bij de vereniging ook steden en "Landkreise", in Nederland denkt men dan aan provincies of ZBO's, aangesloten.

 

In de Bondsrepubliek Duitsland zijn, per arrondissement, regionale afdelingen actief. In andere landen is sprake van een soortgelijke ontwikkeling. In Frankrijk en Italië heeft de vereniging nevenvestigingen.

 

Zoals bij elke vereniging vindt jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur wordt voor een periode van 3 jaar gekozen, het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden met een Voorzitter. Voor vakinhoudelijke kwesties bestaat een "Beirat".